Lokalna samouprava

Beleške za ispitno pitanje za prijemni ispit na „Džon Nezbit“ fakultetu u Zaječaru. Fakultet za pravo, javnu upravu i bezbednost.

Literatura:

1. https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0, 5.7.2016.

2. http://www.voditeracuna.rs/stranice/institucionalni-okvir-i-nadleznosti-lokalne-samouprave/, 4.7.2016.

3. http://demo.paragraf.rs/WebParagrafDemo/?actid=41349, 5.7.2016.

I

Vikipedija, termin lokalna samouprava

Lokalna samouprava je autonomni sistem upravljanja lokalnim zajednicama, konstituisanim na užim delovima državne teritorije.

Samouprava lokalnim zajednicama je pravo građana garantovano Ustavom.

Država ima obavezu da stvori uslove za kontinuirano funkcionisanje lokalne zajednice.

Prve forme lokalne samouprave pojavile su se u Evropi u 15. i 16. veku, u vidu komuna – slobodnih gradova.

Prva forma današnje lokalne samouprave pojavila se u Engleskoj.

Evropski savet je 1985. godine usvojio Evropsku povelju o lokalnoj samoupravi.

U svetu postoji više formi organizovanja lokalnih samouprava (up. Engleska, SAD, Francuska, Švajcarska).

U Srbiji su jedinice lokalne samouprave:

 1. opštine;
 2. gradovi;
 3. grad Beograd.

Zakonom o ministarstvima iz 2007. godine predviđa se formiranje Agencije za razvoj infrastrukture lokalne samouprave kao stručne službe Vlade RS.

II

Vodite računa, Priručnik o budžetskom javnom zastupanju,

odeljak Institucionalni okvir i nadležnosti lokalne samouprave

Zadatak lokalne samouprave je da unapredi kvalitet života svih građana i obezbedi da se najvažniji problemi zajednice rešavaju na brz i efikasan način.

Zakon o lokalnoj samoupravi reguliše forme ostvarenja tog zadatka.

Statut lokalne samouprave je najviši pravni akt jedinice lokalne samouprave.

Za svoje funkcionisanje lokalna samouprava sredstva dobija od građana (putem poreza, taksi i drugih nameta) i od države.

Deo definicije lokalne samouprave , prema Zakonu o lokalnoj samoupravi:

„Lokalna samouprava je pravo građana da upravljaju javnim poslovima od neposrednog, zajedničkog i opšteg interesa za lokalno stanovništvo“.

Lokalno stanovništvo pravo upravljanja ostvaruje neposredno i preko predstavnika u jedinici lokalne samouprave.

Lokalna samouprava je i pravo i sposobnost organa lokalne samouprave da uređuje poslove i upravlja javnim poslovima u svojoj nadležnosti u interesu lokalnog stanovništva.

Članovi lokalne zajednice imaju pravo na:

 1. definisanje zajedničkog i opšteg interesa;
 2. kreiranje načina upravljanja;
 3. praćenje upravljanja;
 4. praćenje ostvarivanja definisanog interesa.

Nadležnosti lokalne samouprave:

 1. donošenje i realizacija programa razvoja;
 2. donošenje urbanističkih planova i prostorno uređenje;
 3. finansijski poslovi;
 4. stambeno-komunalni poslovi;
 5. putna infrastruktura;
 6. osnivanje ustanova;
 7. zaštita od elementarnih i drugih većih nepogoda;
 8. ljudska prava i prava pripadnika nacionalnih manjina i etničkih grupa;
 9. javno informisanje;
 10. inspekcijski poslovi.

Struktura lokalne samouprave:

 1. skupština;
 2. predsednik opštine;
 3. opštinsko veće;
 4. opštinska uprava sa službama za pojedine oblasti;
 5. javna preduzeća i ustanove;
 6. građani;
 7. mesne zajednice.

Skupština opštine je najviši organ. Donosi najvažnije odluke u lokalno zajednici obavezujuće za sva ostala tela.

Izvršni organi su predsednik opštine i opštinsko veće.

Opštinska uprava je operativni organ opštine. Njome rukovodi načelnik koga postavlja opštinsko veće.

Opštinska uprava formira službe za pojedine oblasti.

Mesne zajednice osnivaju se u selima i gradskim naseljima radi zadovoljenja potreba i interesa lokalnog stanovništva.

Učešće građana u odlučivanju na lokalnom nivou odvija se u tri forme:

 1. građanska inicijativa;
 2. zbor građana;
 3. referendum.

Advertisements